Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Gợi ý bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023 (vòng thi khu vực)

16/08/2023 00:25    57

Gợi ý bộ câu hỏi Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023 (vòng thi khu vực)

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (80 câu)
I. Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành (17 câu)
1. Hòa giải viên có được tiến hành hòa giải đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất không?
A. Được tiến hành hòa giải. 
B. Không được tiến hành hòa giải vì tranh chấp đất đai rất phức tạp.
C. Chỉ tiến hành hòa giải khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu.
D. Chỉ tiến hành hòa giải khi đất đó đã có “Sổ đỏ”.
2. Hòa giải viên ở cơ sở không được tiến hành hòa giải mâu thuẫn nào sau đây?
A. Mâu thuẫn trong việc đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
B. Mâu thuẫn từ giao dịch vay, mượn tiền.
C. Mâu thuẫn phân chia di sản thừa kế.
D. Mâu thuẫn từ giao dịch mua, bán động vật hoang dã, quý hiếm. 
3. Nhận định nào sau đây là nguyên tắc của hòa giải ở cơ sở?
A. Công khai, mọi người có quyền tham dự.
B. Giữ bí mật thông tin đời tư của các bên. 
C. Mọi thỏa thuận giữa các bên đều có giá trị thi hành.
D. Ngôn ngữ hòa giải là tiếng Việt.
4. Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chuẩn của hòa giải viên? 
A. Tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải.
B. Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư.
C. Có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân.
D. Có trình độ từ trung cấp luật trở lên. 
5. Ai chủ trì việc tổ chức bầu hòa giải viên?
A. Trưởng ban công tác Mặt trận. 
B. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
C. Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố.
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
6. Người được đề nghị công nhận là hòa giải viên phải đạt bao nhiêu phần trăm (%) đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý?
A. Trên 75%.
B. Trên 70%.
C. Trên 60%.
D. Trên 50%. 
7. Hòa giải viên phải từ chối tiến hành hòa giải khi…?
A. Bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải. 
B. Là họ hàng thân thích với một bên tranh chấp, mâu thuẫn.
C. Là bạn thân của một bên tranh chấp.
D. Là người định giá tài sản tranh chấp.
8. Hòa giải viên có nghĩa vụ nào sau đây?
A. Hàng tháng báo cáo hoạt động hòa giải của mình với chính quyền cấp xã.
B. Hòa giải vụ, việc trong thời gian 10 ngày khi được phân công.
C. Ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
D. Vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.
9. Hòa giải viên có quyền nào sau đây?
A. Thu phí hòa giải ở cơ sở.
B. Được hưởng thù lao hòa giải theo vụ, việc. 
C. Đưa ra phương án hòa giải và yêu cầu các bên chấp hành.
D. Mời bất kỳ ai đến dự buổi hòa giải.
10. Thôi làm hòa giải viên khi…?
A. Hết nhiệm kỳ 03 năm.
B. Được tuyển dụng làm công chức chuyên trách của chính quyền cấp xã.
C. Theo nguyện vọng của hòa giải viên. 
D. Không tiến hành hòa giải vụ, việc nào trong 02 năm liên tiếp.
11. Phương án nào sau đây không phải là căn cứ tiến hành hòa giải ở cơ sở?
A. Có đơn yêu cầu hòa giải của một bên. 
B. Đơn tố cáo tội phạm của người dân trong thôn. 
C. Theo đề nghị của Hội liên hiệp phụ nữ thôn.
D. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.
12. Tổ hòa giải có được tiến hành hòa giải tranh chấp về họ, hụi, biêu, phường không?
A. Không được tiến hành hòa giải.
B. Được tiến hành hòa giải. 
C. Chỉ tiến hành hòa giải khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu.
D. Chỉ tiến hành hòa giải khi Tòa án yêu cầu.
13. Việc hòa giải được tiến hành ở đâu?
A. Phải được tiến hành tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.
B. Phải được tiến hành tại nhà văn hóa của khu dân cư.
C. Phải được tiến hành tại nhà hòa giải viên.
D. Do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.
14. Hành vi vi phạm pháp luật nào sau đây không được hòa giải ở cơ sở?
A. Bạo lực gia đình.
B. Tranh chấp phát sinh do việc chung sống như vợ chồng giữa cha nuôi với con nuôi.
C. Vô ý gây tổn hại sức khỏe của người khác và được người đó tự nguyện hòa giải, rút yêu cầu khởi tố.
D. Hành vi vi phạm do người dưới 12 tuổi thực hiện. 
15. Nhận định nào sau đây không phải là nguyên tắc của hòa giải ở cơ sở?
A. Kịp thời, khách quan, công bằng, có tình, có lý.
B. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên.
C. Hòa giải trực tiếp, bằng tiếng Việt. 
D. Bảo đảm bình đẳng giới.
16. Phương án nào sau đây không phải là quyền của hòa giải viên?
A. Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải. 
B. Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải.
C. Được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.
D. Được chính quyền cấp xã cung cấp tài liệu về hoạt động của thôn, tổ dân phố.
17. Một trong những trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ hòa giải là?
A. Bảo đảm kinh phí hoạt động của Tổ hòa giải.
B. Báo cáo hằng năm về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải với chính quyền cấp xã. 
C. Báo cáo kết quả hoạt động của Tổ hòa giải tại hội nghị cuối năm của thôn, tổ dân phố.
D. Tập hợp đơn thư, phản ánh, đề nghị của nhân dân trong thôn để tiến hành hòa giải.
II. Hiến pháp năm 2013 (05 câu)
18. Hiến pháp năm 2013 quy định hôn nhân phải theo nguyên tắc nào?

A. Tự nguyện, tiến bộ.
B. Một vợ, một chồng. 
C. Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
D. Tất cả các phương án trên. 
19.  Hiến pháp năm 2013 quy định như thế nào về bình đẳng giới?
A. Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. 
B. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới.
C. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.
D. Tất cả các phương án trên.
20. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do nào sau đây?    
    A. Quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 
    B. Sự kiện bất khả kháng    .
    C. Tình thế cấp thiết.    
    D. Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.    
21. Nhận định nào sau đây là đúng theo Hiến pháp năm 2013?
A. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ.
B. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo hộ.
C. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. 
D. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm thực hiện.
22. Hiến pháp năm 2013 bảo đảm cho công dân có quyền nào sau đây?
A. Quyền có nơi ở hợp pháp. 
B. Quyền xây dựng nhà ở.
C. Quyền có nhà ở.
D. Quyền được bảo đảm chỗ ở. 
III. Lĩnh vực tố tụng dân sự (05 câu)
23. Cơ quan nào có thẩm quyền công nhận kết quả hoà giải thành ở cơ sở?

A. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.
B. Toà án nhân dân cấp huyện nơi người yêu cầu cư trú, làm việc. 
C. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.
D. Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người yêu cầu cư trú, làm việc.
24. Người nào sau đây có quyền đề nghị công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án?
A. Hòa giải viên ở cơ sở.
B. Một hoặc cả hai bên tham gia thỏa thuận hòa giải. 
C. Tổ trưởng tổ hòa giải.
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp.
25. Thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án là bao lâu, kể từ ngày lập văn bản hòa giải thành?
A. 03 tháng.
B. 06 tháng. 
C. 09 tháng.
D. 12 tháng.
26. Nội dung nào dưới đây không phải là một trong các điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án?
A. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
B. Các bên tham gia thỏa thuận hòa giải là người có quyền, nghĩa vụ đối với nội dung thỏa thuận hòa giải.
C. Kết quả hòa giải thành đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 
D. Một hoặc cả hai bên có đơn yêu cầu Tòa án công nhận.
27. Quyết định công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án có hiệu lực thi hành khi nào?
A. Có hiệu lực ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 
B. Có hiệu lực ngay, trừ trường hợp bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
C. Có hiệu lực theo quy định của Quyết định công nhận.
D. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định công nhận.
IV. Lĩnh vực dân sự (11 câu)
28. Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

A. Bệnh viện tâm thần.
B. Viện kiểm sát nhân dân.
C. Tòa án nhân dân. 
D. Công an nhân dân.
29. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là …?
A. Khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. 
B. Khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.
C. Khả năng của cá nhân xác lập quyền dân sự.
D. Khả năng của cá nhân thực hiện nghĩa dân sự.
30. Người nào có thể bị tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?
A. Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình. 
B. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.
C.  Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.
D. Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi.
31. Nội dung nào dưới đây là một trong các điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực? 
A. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên. 
B. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. 
C. Giao dịch dân sự phải được xác lập bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.
D. Giao dịch dân sự phải được xác lập bằng tiếng Việt.  
32. Trường hợp nào là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật?
A. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản.
B. Người chiếm hữu động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản. 
C. Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với ý chí của chủ sở hữu.
D. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản.
33. Tài sản nào dưới đây không thuộc sở hữu chung của cộng đồng?
A. Tài sản được tặng cho chung cho cộng đồng.
B. Tài sản được hình thành hợp pháp từ việc khai thác tài sản chung của cộng đồng. 
C. Tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp không phù hợp với quy định của pháp luật. 
D. Tài sản được hình thành theo tập quán.
34. Sở hữu chung của vợ chồng có thể thuộc hình thức sở hữu nào?
A. Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. 
B. Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia.
C. Sở hữu chung hỗn hợp.
D. Sở hữu chung hỗn hợp có thể phân chia.
35. Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản có thể bị buộc phải làm gì?
A. Trả lại tài sản.
B. Chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật việc thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.
C. Bồi thường thiệt hại.
D. Tất cả các phương án trên. 
36. Hãy chọn phương án không chính xác về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu?
A. Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch bị tuyên bố vô hiệu. 
B. Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 
C. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó. 
D. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. 
37. Trường hợp nào người giám hộ được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường?
A. Người được giám hộ là người chưa thành niên.
B. Người được giám hộ là người mất năng lực hành vi dân sự. 
C. Người được giám hộ là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
D. Tất cả các trường hợp trên. 
38. Để được thừa kế di sản, người thừa kế là cá nhân phải thỏa mãn điều kiện gì?
A. Còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. 
B. Còn sống vào thời điểm lập di chúc dù sau thời điểm đó bị chết.
C. Đã thành thai vào thời điểm lập di chúc dù sau thời điểm đó không được sinh ra hoặc chết ngay sau khi sinh ra.
D. Chỉ cần là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu của người để lại di sản, không kể còn sống hay đã chết hay bất cứ điều kiện nào.
V. Lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (25 câu)
39. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cấm hành vi nào sau đây khi kết hôn?
A. Kết hôn giữa những người cùng dòng máu trực hệ, có họ trong phạm vi ba đời. 
B. Kết hôn giữa những người cùng nhóm máu.
C. Kết hôn giữa những người cùng giới tính.
D. Kết hôn với người nhiễm HIV/AIDS.
40. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cấm hành vi nào sau đây?
A. Lựa chọn giới tính thai nhi. 
B. Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích phi thương mại.
C. Mang thai hộ vì mục đích phi thương mại.
D. Kết hôn khi chưa được sự đồng ý của gia đình.
41. Nam, nữ kết hôn phải tuân theo điều kiện nào về độ tuổi?
A. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.
B. Nam 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên.
C. Nam trên 20 tuổi, nữ trên 18 tuổi.
D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 
42. Trường hợp người nam không theo tôn giáo, người nữ theo tôn giáo thì có được kết hôn với nhau hay không?
A. Được kết hôn. 
B. Không được kết hôn.
C. Được kết hôn nếu tôn giáo đó cho phép.
D. Được kết hôn nếu người nữ từ bỏ tôn giáo của mình.
43. Nghĩa vụ nào sau đây không phải là nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng?
A. Thay đổi tên, họ, dân tộc theo vợ hoặc chồng. 
B. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng.
C. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng.
D. Tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp.
44. Việc định đoạt tài sản chung trong trường hợp nào sau đây phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ, chồng?
A. Bất động sản.
B. Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu.
C. Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.
D. Tất cả các trường hợp trên. 
45. Nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ chung về tài sản của vợ, chồng?
A. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập.
B. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.
C. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.
D. Tất cả các nghĩa vụ trên. 
46. Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp nào sau đây?
A. Phá tán tài sản của con.
B. Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
C. Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
D. Tất cả các trường hợp trên. 
47. Nếu không có thỏa thuận khác, vợ hoặc chồng sau ly hôn có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn bao lâu kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt?
A. 03 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt.
B. 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt 
C. 12 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt.
D. 24 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt.
48. Hôn nhân giữa những người cùng giới tính có được pháp luật thừa nhận không?
A. Không được thừa nhận 
B. Được thừa nhận.
C. Được thừa nhận nếu một trong hai bên đã chuyển đổi giới tính.
D. Được thừa nhận nếu họ đã tổ chức kết hôn trên thực tế. 
49. Anh X và chị Y chung sống với nhau được 02 năm, khi đã có con mới đi đăng ký kết hôn. Quan hệ hôn nhân giữa họ được xác lập từ thời điểm nào?
A. Từ thời điểm chung sống với nhau.
B. Từ thời điểm sinh con. 
C. Từ thời điểm đăng ký kết hôn 
D. Từ thời điểm do họ thỏa thuận.
50. Tài sản nào sau đây không phải là tài sản chung của vợ, chồng?
A. Tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân.
B. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân.
C. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.
D. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.
51. Tài sản nào sau đây là tài sản chung của vợ, chồng?
A. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân 
B. Quyền sử dụng đất được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân.
C. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng.
D. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.
52. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Mọi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ, chồng.
B. Mọi tài sản có trước khi kết hôn đều là tài sản riêng của vợ, chồng.
C. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. 
D. Trong mọi trường hợp, vợ, chồng có quyền tự định đoạt tài sản riêng của mình mà không cần phải có sự đồng ý của bên còn lại. 
53. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp nào sau đây?
A. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
B. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 18 tháng tuổi. 
C.  Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 24 tháng tuổi.
D. Vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
54. Nhận định nào sau đây là đúng? 
A. Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. 
B. Bắt buộc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. 
C. Chỉ hòa giải ở cơ sở trong giải quyết yêu cầu ly hôn khi Tòa án chỉ định. 
D. Có thể lựa chọn hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải ở Tòa án khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn.
55. Vợ chồng anh A đã ly hôn cách đây 02 năm. Nay họ muốn quay về với nhau thì phải làm thủ tục gì để xác lập lại quan hệ vợ chồng? 
A. Đăng ký kết hôn. 
B. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã xác nhận là vợ chồng.
C. Yêu cầu Tòa án hủy bản án hoặc quyết định ly hôn.
D. Thông báo với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
56. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới? 
A. Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
B. Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới. 
C. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.
D. Tất cả các phương án trên. 
57. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình? 
A. Đối xử bất bình đẳng giữa con trai và con gái trong gia đình. 
B. Không cho con gái đi học.
C. Công việc nội trợ trong gia đình là trách nhiệm của phụ nữ.
D. Bảo vệ và hỗ trợ người mẹ đang mang thai.
58. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau: “Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ………, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó”? 
A. như nhau
B. ngang nhau 
C. giống nhau
D. không khác nhau
59. Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định mấy nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới? 
A. 3 nguyên tắc
B. 4 nguyên tắc
C. 5 nguyên tắc
D. 6 nguyên tắc
60. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc ....... lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật”? 
A. quyết định
B. bàn bạc
C. bàn bạc, quyết định 
D. thống nhất
61. Điền vào chỗ trống các cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về ...... đối với thành viên khác trong gia đình”? 
A. sức khỏe
B. sức khỏe, tinh thần
C. thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế 
D. thể chất, tâm lý 
62. Theo quy định của pháp luật, người bị bạo lực gia đình có những quyền gì? 
A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác. 
B. Yêu cầu cơ quan, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 
C. Được bố trí nơi tạm lánh, giữ bí mật về nơi tạm lánh.
D. Tất cả các quyền trên.
63. Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình là biện pháp bắt buộc.
B. Hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình không thay thế biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình.
C. Khi đã hòa giải thành công vụ việc bạo lực gia đình thì người có hành vi bạo lực gia đình không bị xử lý.
D. Các phương án nêu trên đều đúng. 
VI. Lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường (07 câu)
64.  Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?  
A. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích. 
B. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức.
C. Không đồng ý Nhà nước thu hồi đất.
D. Không đồng ý với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.
65. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của người sử dụng đất? 
A. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
B. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền hợp pháp về đất đai của mình.
C. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
D. Được sở hữu vật được tìm thấy trong lòng đất. 
66. Theo Luật Đất đai năm 2013, quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề không bao gồm quyền nào dưới đây? 
A. Quyền về lối đi.
B. Cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác.
C. Cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.
D. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 
67. Theo Luật Đất đai năm 2013, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất bao gồm nghĩa vụ nào sau đây? 
A. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất.
B. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường.
C. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
D. Tất cả các nghĩa vụ nêu trên. 
68. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Nhà nước ….. các bên tranh chấp đất đai tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải ở cơ sở”? 
A. đồng ý
B. thống nhất
C. khuyến khích 
D. yêu cầu
69. Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường? 
A. Vận chuyển chất thải nguy hại không đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
B. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.
C. Che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường.
D. Tất cả các hành vi nêu trên. 
70. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, chất thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải từ chăn nuôi, chế biến và phụ phẩm nông nghiệp được xử lý như thế nào? 
A. Được xử lý như các loại chất thải rắn sinh hoạt.
B. Phải được thu hồi, tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu sản xuất.
C. Được chôn lấp theo quy định.
D. Được xử lý như các loại chất thải công nghiệp.
VII. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý (10 câu)
71. Hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm được quy định trong Luật nào? 
A. Luật Xử lý vi phạm hành chính.
B. Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
C. Bộ luật Hình sự. 
D. Luật Phòng, chống tham nhũng.
72. Trừ những tội phạm mà Bộ luật Hình sự có quy định khác, phương án nào sau đây là độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? 
A. Người từ đủ 16 tuổi trở lên. 
B. Người từ đủ 14 tuổi trở lên. 
C. Người từ đủ 15 tuổi trở lên. 
D. Người từ 18 tuổi trở lên.    
73. Người dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thực hiện hành vi phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không? 
A. Phải chịu trách nhiệm hình sự .
B. Không phải chịu trách nhiệm hình sự.
C. Tùy vào lượng rượu, bia mà người đó dùng.
D. Tùy vào độ tuổi của người dùng.
74. Tình tiết nào không là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự? 
A. Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.    .
B. Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội.
C. Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
D. Phạm tội đối với phụ nữ có thai.    
75. Phương án nào sau đây không phải là hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? 
A. Cải tạo không giam giữ.
B. Cảnh cáo.
C. Phạt tiền.
D. Giáo dục tại trường giáo dưỡng. 
76. Trường hợp nào không được coi là vô ý phạm tội? 
A. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra.
B. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó có thể ngăn ngừa được.
C. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. 
D. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra. 
77. Độ tuổi nào bắt đầu phải chịu trách nhiệm hình sự? 
A. Từ đủ 13 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 
C. Từ đủ 15 tuổi trở lên.
D. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
78. Nhận định nào sau đây là chính xác về phạm tội có tổ chức theo quy định của Bộ luật Hình sự? 
A. Là hình thức đồng phạm có từ hai người trở lên cùng phạm tội.
B. Là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. 
C. Là một nhóm nhiều người cùng phạm tội. 
D. Là một nhóm phải có từ ít nhất 05 người trở lên phạm tội.
79. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm rất nghiêm trọng là bao nhiêu năm?    
A. 07 năm.
B. 10 năm.
C. 15 năm.
D. 20 năm.
80. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây: “Tái phạm là trường hợp…mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý” 
A. đã bị xử phạt vi phạm hành chính
B. đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự
C. đã bị kết án, chưa được xóa án tích 
D. chưa được xoá án tích
B. CÂU HỎI TÌNH HUỐNG (35 tình huống)
I. Lĩnh vực dân sự, đất đai, bảo vệ môi trường (20 tình huống)

1. Gia đình ông An chuẩn bị cưới con trai nên đặt bà Nga nuôi 02 con lợn trong 06 tháng để phục vụ đám cưới. Giá lợn “hơi” là 90.000đồng/kg. Ông An đưa trước cho bà Nga 02 triệu đồng để mua cám. Gần đến thời gian bắt lợn, do nhà gái yêu cầu lùi đám cưới chậm lại 01 tháng nên ông An đề nghị bà Nga tiếp tục nuôi lợn thêm 01 tháng nữa. Bà Nga cho rằng, nuôi thêm 01 tháng thì lợn không tăng thêm cân mà chỉ ăn tốn cám, vì vậy yêu cầu tăng giá lợn thêm 5.000 đồng/kg thành 95.000 đồng/kg. Nếu không đồng ý thì bà Nga trả lại 02 triệu đồng tiền cám và sẽ bán lợn cho người khác. Ông An không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh chấp.

Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

2.  Đầu năm 2022, ông Khai thuê người đào ao phía sau nhà để nuôi cá. Sau một thời gian, bếp nhà bà Phượng có dấu hiệu bị sụt, lún và hỏng nền gạch men (phần liền kề với chỗ ông Khai đào ao nuôi cá). Bà Phượng cho rằng, nguyên nhân nền bị sụt, lún là do ông Khai đào ao sát móng bếp nhà bà, không cách một đoạn nào. Ông Khai thì cho rằng nguyên nhân nền nhà bà Phượng bị hư là do trước đây gia đình bà làm móng, nền không chắc, lâu ngày bị sụt, lún là chuyện bình thường. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu ai.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

3. Vợ chồng ông Hầu và bà Sinh có 2 người con là anh Chính và chị Mẩy. Chị Mẩy đã lấy chồng và sinh sống ở địa phương khác. Anh Chính sinh sống cùng với bố mẹ. Sau khi ông Hầu và bà Sinh mất (không để lại di chúc), anh Chính và chị Mẩy có tranh chấp về di sản của bố mẹ để lại. Anh Chính cho rằng em gái đã lấy chồng ở nơi khác, mình là con trai và trực tiếp chăm sóc, ở cùng bố mẹ nên được quyền thừa kế toàn bộ tài sản do bố mẹ để lại. Chị Mẩy cho rằng, mình cũng là con của bố mẹ nên có cũng có quyền thừa kế.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

4. Ông Nam có một người con gái ruột là chị Ba (vợ ông Nam đã mất khi chị Ba mới được 01 tuổi). Khi còn sống, trong đám giỗ bố, ông Nam có nói cho bà Ca (em gái ruột ông Nam) 100 m2 đất sau vườn để dựng nhà ở với điều kiện không được bán cho người khác. Ba tháng sau, ông Nam mất do mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Ca yêu cầu chị Ba chia tài sản theo di chúc miệng ông Nam đã nói trong đám giỗ. Chị Ba không đồng ý, tranh chấp xảy ra. 
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

5. Ông Thành có thửa đất diện tích 130 m2, chiều rộng 6,5m, chiều dài 20m. Ông dự định tách thửa đất chia đều cho 03 người con. Theo quy định của thành phố H, các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo chiều rộng 03m trở lên (so với chỉ giới xây dựng), diện tích không nhỏ hơn 30 m2. Vì vậy, nếu chia 03, phần đất ở phía trong sẽ không có lối đi. Tuy nhiên, phần đất trong cùng này liền kề với ngõ đi chung của nhà bà Lan, ông Hà. Ông Thành đặt vấn đề trả bà Lan, ông Hà 20 triệu đồng để được sử dụng chung ngõ đi này nhưng không được chấp nhận. Hai bên phát sinh mâu thuẫn.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

6. Trước đây, bà Nam cho ông Tiến mắc đường dây điện từ cột điện đi qua phần đất gia đình. Nay bà Nam muốn sửa lại phần lán phía trước nhà nhưng bị vướng đường dây điện của nhà ông Tiến đi qua. Do đó, bà Nam sang nhà ông Tiến đề nghị ông di dời đường dây điện sang vị trí khác nhưng ông Tiến không đồng ý và cho rằng đường dây điện nhà ai cũng đi như thế. Hai bên phát sinh mâu thuẫn. Bà Nam đề nghị tổ hòa giải giúp giải quyết vụ việc.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

7. Hộ gia đình bà My nuôi rất nhiều lợn nhưng hệ thống tiêu thoát nước không đảm bảo, nước thải nhiều khi tràn ra đường công cộng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và những hộ xung quanh. Dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng hộ bà My vẫn không khắc phục, thậm chí tình trạng ô nhiễm ngày càng nặng hơn, gây bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng. Mâu thuẫn giữa gia đình bà My và các hộ gia đình xung quanh ngày càng căng thẳng.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

8. Ngay sau khi phát hiện có 20 con vịt khác lạc vào đàn, chị Nga đã hỏi các gia đình có nuôi vịt xung quanh và báo với Trưởng thôn nhưng không thấy gia đình nào đến nhận vịt. Mười ngày sau, chị Bé là người thôn bên cạnh đến tìm chị Nga, nói là bị mất 20 con vịt, muốn nhận lại số vịt bị lạc và toàn bộ số lượng trứng mà 20 con vịt đã đẻ trong thời gian chị Nga tạm thời nuôi giữ. Chị Nga không đồng ý trả lại vịt và trứng cho chị Bé vì cho rằng đàn vịt đã lẫn vào nhau, không biết đâu là vịt của chị Bé, hơn nữa chị Nga đã tốn tiền và công nuôi giữ, chăm sóc vịt trong 10 ngày qua nên số vịt và trứng phải là của chị. Không ai chịu nhường ai, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và nặng lời với nhau.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

9. Hộ gia đình nhà ông Dín canh tác vài sào đất ruộng do ông bà để lại và sử dụng nước nguồn trên suối để phục vụ cho canh tác ruộng lúa nước từ đó đến nay. Vào cuối năm ngoái, gia đình ông Sểnh khai thác và mở khu ruộng mới ở cách xa khu vực ruộng nhà ông Dín. Vì khu canh tác mới này không có nguồn nước nên nhà ông Sểnh đã chặn dòng nước mà nhà ông Dín đang sử dụng canh tác để dẫn nước sang khu ruộng của mình. Hai gia đình xích mích.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

10. Theo tập quán của địa phương, hằng năm sau khi thu hoạch vụ mùa xong, trâu bò được thả rông trên rừng. Mùa đông đến, khi lùa đàn trâu của mình về chuồng, ông Thắng phát hiện có con trâu lạ lạc vào. Ông Thắng đã báo Trưởng thôn biết để thông báo trên loa truyền thanh xã. Gần một tháng sau, ông Bình ở thôn bên cạnh, là chủ của con trâu bị thất lạc đã đến gặp ông Thắng để xin lại. Ông Thắng đồng ý trả lại con trâu với điều kiện ông Bình phải trả tiền công nuôi giữ trâu là 2 triệu đồng. Ông Bình không nhất trí và cho rằng trâu của ông chăn thả tự nhiên như các hộ gia đình khác, việc ông Thắng nuôi nhốt trâu ông trong chuồng là không cần thiết, đây cũng là lý do làm cho con trâu ông thất lạc không trở về với đàn. Hai ông không thống nhất được, nên cùng nhau đề nghị tổ hòa giải tiến hành hòa giải.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

11. Ông Văn và ông Lê có 02 thửa đất liền kề nhau. Sau khi được cấp phép xây dựng, ông Văn tiến hành đo đạc để đào móng nhà thì phát hiện tường của nhà ông Lê đã lấn sang đất của ông với chiều ngang 0,4 mét, chiều dài 25 mét. Ông Văn yêu cầu ông Lê phá tường rào và xây theo đúng địa giới, nhưng ông Lê không chấp nhận. Hai bên không tự thỏa thuận được, ông Văn làm đơn ra Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu Tổ hòa giải thôn tiến hành hòa giải.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

12. Gia đình bà Ánh khai hoang và canh tác thửa đất từ trước năm 1992 và không tranh chấp với ai. Trước phần đất của nhà bà Ánh là máng nước công cộng để tưới tiêu chung của ba gia đình. Do bà Ánh phá bờ nhập diện tích máng nước vào ruộng của gia đình để canh tác, khiến 02 hộ gia đình phía sau không có nước tưới cây. Vì vậy, hai bên gia đình mâu thuẫn, tranh cãi to tiếng với bà Ánh.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

13. Theo giấy phép xây dựng được cấp, nhà bà Ánh sẽ được xây hết phần diện tích thuộc quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi xây đến tầng 2, để có thêm ánh sáng cho phòng phía sau, bà Ánh cho mở cửa chớp lật phía ngõ đi riêng nhà bà Hồng (trong Giấy phép xây dựng không có cửa sổ này). Thấy vậy, bà Hồng phản đối với lý do cửa sổ này nhìn sang phần đất nhà bà. Bà Ánh cho rằng, việc mở cửa chớp lật từ tầng 2 trở lên không lấn sang đất nhà bà Hồng. Hơn nữa, hướng nhìn của cửa chớp lật đã bị hạn chế, khó có thể nhìn trực diện sang đất nhà bà Ánh được. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

14. Em B năm nay 17 tuổi đang học lớp 12. Sợ con yêu đương sớm, không lo chuyện học hành nên bà A là mẹ cài phần mềm đọc tin và nghe lén điện thoại của B. Khi dọn phòng, B tình cờ thấy điện thoại của mẹ để trên bàn hiển thị tin nhắn của bạn cho mình. Quá sốc vì bị mẹ theo dõi và cảm thấy tổn thương, B đã phản đối mẹ gay gắt, còn bà A cho rằng bà là mẹ nên có quyền quản lý mọi chuyện đối với con. B khóc lóc, đòi nhịn ăn đến khi phải gỡ bỏ phần mềm nghe lén điện thoại và hứa tôn trọng quyền riêng tư của mình. Chồng bà A khuyên can mãi mà cả 2 mẹ con đều không ai chịu ai.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

15. Bà Quỳnh cho bà Nhàn thuê nhà để ở. Theo hợp đồng đã công chứng, giá thuê nhà là 3 triệu đồng/tháng, tiền thuê trả định kỳ 02 lần/1 năm, mỗi lần trả 18 triệu đồng, thời hạn thuê là 05 năm, hết thời hạn sẽ thỏa thuận lại. Sau khi thuê 01 năm, bà Quỳnh đề nghị tăng giá lên 3,5 triệu đồng/tháng với lý do nhà ông Thành đối diện cũng cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng trong khi diện tích, điều kiện cơ sở vật chất không bằng. Bà Nhàn không đồng tình vì thời hạn cho thuê chưa hết, hợp đồng đã ghi rõ số tiền thuê, không có nội dung về việc điều chỉnh tăng giá. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

16. Nhà ông Minh và ông Mẫn liền kề nhau. Phần đất giáp ranh giữa hai nhà, ông Minh trồng cây xoài. Nhiều năm trôi qua, cây xoài lớn, xum xuê, có nhiều cành vươn sang đất nhà ông Mẫn. Đề phòng mùa mưa gió sắp tới có nguy cơ làm gãy cành, gây hư hỏng mái nhà, ông Mẫn đề nghị ông Minh chặt các cành vươn sang đất nhà mình. Ông Minh không đồng ý. Hai bên mâu thuẫn, nhiều lần to tiếng, gây mất trật tự trong khu dân cư.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

17. Bà An và ông Bá là hàng xóm. Vừa qua, bà An sửa nhà, nâng cấp thêm 01 tầng và làm thêm mái tôn tầng thượng để che mưa nắng nhưng không làm đường thoát nước. Còn nhà ông Bá vẫn để nhà cấp 4, khi trời mưa, nước từ mái nhà bà An chảy xuống mái nhà ông Bá, khiến thấm vào trong nhà. Ông Bá yêu cầu bà An làm đường thoát nước nhưng bà An cho rằng việc thấm nước là do mái nhà ông Bá không bảo đảm chất lượng, không liên quan đến bà. Hai bên xảy ra xích mích.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

18. Ông Hòa nuôi một con bò. Một đêm mưa, do cài then chuồng trại không chặt, gió thổi mạnh làm bật cửa, con bò xổng chuồng chạy ra ruộng ngô của bà Hương. Sáng ra, bà Hương phát hiện con bò đã ăn và dẫm nát một khoảnh cây ngô non nên cột bò lại đầu ruộng và yêu cầu ông Hòa phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con bò gây ra tính theo năng suất và sản lượng ngô ước thu hoạch được. Tuy nhiên, ông Hòa chỉ chấp nhận đền bù một nửa vì ông không cố ý thả bò vào phá ruộng ngô. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

19. Để có nước máy phục vụ sinh hoạt, hộ ông Mạnh phải bắc ống dẫn nước qua thửa đất nhà ông Đề. Sau này, ông Đề đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho bà Cả. Khi đã xác lập quyền sử dụng đất, bà Cả yêu cầu ông Mạnh lấy nước sạch bằng đường khác, không cho đi qua đất nhà bà. Ông Mạnh đề nghị bà Cả tiếp tục cho phép ông đặt đường ống dẫn nước qua đất nhà bà và sẽ tiến hành di chuyển đường ống sang sát mép tường xây để không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng đất của bà Cả. Bà Cả không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại, ai cũng giữ quan điểm của mình.

Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

20. Để kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi, trường mầm non A tổ chức “Hội thi mẫu nhí” cho các em lớp chồi và lớp lá. Toàn bộ trang phục trình diễn của các bé tham gia thi do chị Hạnh tài trợ miễn phí. Ba ngày sau, chị Hoa thấy ảnh bé Khánh - con gái chị được đăng trên Trang facebook của chị Hạnh để quảng cáo, giới thiệu các mẫu trang  phục trẻ em. Thấy vậy, chị Hoa liền đến nhà, yêu cầu chị Hạnh gỡ bỏ những ảnh chụp con gái chị. Chị Hạnh không đồng ý, cho rằng, chị là người tài trợ trang phục cho các bé biểu diễn, nên có quyền sử dụng hình ảnh chụp được. Hai bên lời qua tiếng lại gây mất trật tự thôn xóm.

Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?


II. Lĩnh vực hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình (15 tình huống)
21. Vợ chồng anh Hiền và chị Thanh sinh được hai con gái. Anh Hiền là con trưởng trong gia đình nên rất muốn có con trai để nối dõi, anh bàn với vợ sinh thêm đứa con thứ ba với hy vọng sẽ là con trai nhưng chị Thanh không chịu. Buồn chán, anh Hiền thường bỏ bê công việc đi uống rượu, về nhà mắng chửi vợ con, gia đình có nguy cơ tan vỡ.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

22. Sau khi kết hôn, cho rằng mình là người làm ra tiền, vợ thì lương thấp nên anh A ra quy định trong gia đình là những việc lớm hoặc mua sắm nội thất của gia đình do anh quyết định, vợ không được quyền tham gia. Nhiều lần, có ý kiến với chồng về việc mua sắm, sửa chữa trong nhà đều bị anh A gạt đi nên chị N thấy bị coi thường và sinh bức xúc, vợ chồng to tiếng. Gần đây vợ chồng anh chị thường xuyên xung đột, cãi vã, cuộc sống gia đình rất căng thẳng làm ảnh hưởng đến trật tự khu dân cư.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

23. Anh Trần và chị Thanh kết hôn đã 05 năm và có hai con, 01 trai, 01 gái; anh Trần làm nghề buôn bán nhỏ còn chị Thanh ở nhà nội trợ và tham gia công tác xã hội tại địa phương (Chi hội phụ nữ ấp) được nhiều người tín nhiệm nên chị tham gia vào nhiều hoạt động vì vậy ít có thời gian chăm sóc gia đình và các con. Từ đó, anh Trần rất khó chịu và thường xuyên to tiếng với chị Thanh, không khí gia đình căng thẳng, vợ chồng lạnh nhạt với nhau. Vì vậy, chị Thanh đã nhờ Tổ hòa giải ở cơ sở yêu cầu giải quyết, hàn gắn mối quan hệ giữa hai vợ chồng.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

24. Vợ chồng anh Khang và chị Thắm có hai con nhỏ. Kinh tế của gia đình khó khăn, hàng ngày chị bán rau ở chợ dân sinh, anh thì làm nghề chạy xe ôm. Gần đây, anh Khang bỏ bê công việc, thường xuyên đánh số đề, lại nghiện rượu. Do kiếm sống khó khăn, nên bí bách, anh Khang thường to tiếng, chửi bới, xúc phạm, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Chị Thắm cũng làm ăn vất vả, cả ngày buôn bán ngoài chợ nên mệt mỏi và cũng nặng lời, xỉa xói chồng. Gần đây hai vợ chồng anh chị thường xuyên cãi vã, to tiếng với nhau, gây mất trật tự thôn xóm.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ tiến hành hòa giải như thế nào?

25. Vợ chồng anh A và chị B đã kết hôn được ba năm và có một con 2 tuổi. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, anh A chăm chỉ làm ăn, thương vợ, yêu con. Vừa qua có bạn rủ hùn vốn làm ăn, anh A đã dồn hết tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng để đầu tư kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ mất tiền nên chị B đã quay sang chì chiết chồng. Anh A sinh chán nản, rượu, chè, cứ uống rượu vào thì anh A lại lôi chị B ra chửi bới … khiến cuộc sống ngày càng bế tắc. Đỉnh điểm hôm qua, sau khi uống rượu, anh A lại to tiếng, quát mắng chị B rồi lao vào đánh vợ, vụ việc chỉ dừng lại khi bố mẹ anh A phát hiện và can ngăn. Sau sự việc này, tình cảm của hai vợ chồng rạn nứt, chị B đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ tiến hành hòa giải như thế nào?

26. Vợ chồng anh Trung và chị Điệp có hai con. Kể từ khi kết hôn, chị Điệp không đi làm mà chỉ ở nhà chăm chồng, con. Thời gian trước kia gia đình êm ấm nhưng từ đầu năm đến nay, công ty anh Trung kinh doanh khó khăn, dẫn đến nguồn thu nhập của anh Trung giảm đáng kể; trong khi chi phí sinh hoạt gia đình tăng lên vì bà nội đau yếu, các con phải học hành nhiều… Anh Trung sinh ra tính tình hay cáu gắt, quát tháo vợ, anh cho rằng mình là người làm ra tiền, trụ cột kinh tế chính, còn vợ thì không làm ra tiền nên khinh thường chị. Chị Điệp thấy chồng cư xử với mình khác trước, nên cho rằng anh Trung “cặp bồ” bên ngoài. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, chửi bới, cuộc sống gia đình rất căng thẳng và ảnh hưởng làng xóm xung quanh.
Nếu được phân công hòa giải, ông (bà) sẽ  hòa giải vụ việc như thế nào?

27. Trong thời kỳ hôn nhân, Chị H và anh P có một con chung là bé N. Sau một thời gian sinh sống, do không còn tình cảm, mâu thuẫn gia đình cứ âm thầm dồn nén ngày một nặng nề, hai anh chị đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án để giải quyết. Do trước đây, Chị H không có công ăn việc làm, không có chỗ ở, nên Tòa đã giao quyền nuôi con cho anh P. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh P bỏ bê, không chăm sóc con cái nên chị H đề nghị anh giao con cho mình nuôi, vì chị cũng đã có việc làm. Nhưng anh H không chịu, vì thế hai người nảy sinh mâu thuẫn trong việc giành quyền nuôi con. Chị H đã đến nhờ Tổ hòa giải tư vấn, giúp đỡ để anh P đồng ý cho chị đón con về nuôi.
Nếu được phân công hòa giải, ông (bà) sẽ  hòa giải vụ việc như thế nào?

28. Anh Páo và chị Mỷ quen và yêu nhau khi cả hai học chuyên nghiệp, cũng đến lúc cả hai về xin phép gia đình hai bên đăng ký kết hôn. Qua dò hỏi, biết gia cảnh nhà anh Páo tương đối khó khăn, nên mẹ chị Mỷ không cho con gái lấy anh Páo. Biết chuyện họ hàng khuyên mẹ chị Mỷ nên để các con tự quyết định hôn nhân, cuối cùng bà đồng ý cho anh Páo và chị Mỷ đăng ký kết hôn và cưới nhưng với điều kiện nhà anh Páo phải mang lễ hỏi gồm: 100 triệu đồng tiền mặt, 8 đồng bạc trắng, 2 con trâu, rượu 20 xách…. Số lễ vật trên quá khả năng của gia đình anh Páo và cũng là sự gây khó khăn từ mẹ chị Mỷ. Anh Páo đến nhờ Tổ hòa giải giúp đỡ.
Nếu được phân công hòa giải, ông (bà) sẽ  hòa giải vụ việc như thế nào?

29. Ông Thành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (là tài sản chung của vợ chồng ông Thành, bà Loan) cho vợ chồng ông Hà, bà Hòa với số tiền 950 triệu đồng. Khi chuyển nhượng ông Thành không bàn bạc với bà Loan mà đã tự mình ký tên Loan để chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông Hà. Sau khi chuyển nhượng xong, ông Thành dùng tiền chi tiêu vào một số việc gia đình, số còn lại ông lập 01 sổ tiết kiệm (trị giá 800 triệu đồng). Vợ chồng ông Hà, bà Hòa tiến hành xây dựng nhà trên đất đã mua, khi đang xây dựng thì bà Loan phát hiện. Bà Loan kiên quyết không “bán đất”, việc ông Thành mạo chữ ký là vi phạm pháp luật. Ba Loan yêu cầu ông Thành trả tiền cho ông bà Hà Hòa. Ông bà Hà Hòa phải thu dọn công trường đang xây dựng để trả lại đất cho bà. Nhưng ông Thành và ông Hà, bà Hòa không đồng ý. Mâu thuẫn giữa các bên gây ẫm ĩ cả thôn, đâu đâu cũng bàn tán.
 Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

30. Khi quyết định cho anh Hữu và chị Thủy ly hôn, Tòa án nhất trí với thỏa thuận của hai vợ, chồng là giao chị Thủy nuôi con. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi con chị Thủy không cho anh Hữu gặp con. Anh Hữu nhiều lần muốn gặp con nhưng không được gặp nên đã rất tức giận, nhiều lần cãi nhau trước cửa nhà chị Thủy, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ tiến hành hòa giải như thế nào?

31. Anh Khiếu và chị Mây kết hôn được 8 năm mà vẫn chưa có con. Nhiều lần anh chị đi khám và bác sĩ chẩn đoán chị Mây không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định sẽ nhờ người mang thai hộ. Chị Mây muốn em gái của mình là người mang thai hộ, anh Khiếu thì không đồng ý, vì muốn người ngoài mang thai hộ tránh nhiều chuyện về sau. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, mâu thuẫn.
Nếu được giao hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ tiến hành hòa giải như thế nào?

32. Vợ chồng anh A sống chung với bố mẹ chồng. Khi bố mẹ anh A tiến hành cải tạo lại ngôi nhà, vợ chồng anh A đã đưa cho bố mẹ 200 triệu đồng. Quá trình chung sống giữa mẹ chồng và nàng dâu thường có nhiều xích mích. Do anh A thường bênh vực mẹ nên chị B rất bức xúc, căng thẳng, mỗi lần như thế là một lần to tiếng, cãi vã. Không chịu nổi cuộc sống căng thẳng, chị B có ý định ly hôn chồng nhưng chị còn băn khoăn không biết nếu ly hôn, quyền lợi của chị sẽ thế nào, trong khi chị vẫn rất yêu chồng, thương con. Chị đã tìm đến Tổ hòa giải nhờ giúp đỡ.
Nếu được giao hòa giải vụ việc, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

33. Chị Trần được mẹ đẻ cho thừa kế riêng một thửa đất nông nghiệp rộng 1.000m2. Vợ chồng chị Trần lập trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả trên đất đó. Số tiền lợi nhuận từ kinh doanh trang trại do chị Trần thu về và sử dụng vào việc riêng. Anh A chồng chị cho rằng chị Trần tự ý chi tiêu, không tôn trọng mình và xảy ra cãi vã. Anh A còn yêu cầu chị Trần phải làm thủ tục để ghi tên mình vào sổ đỏ vì đây là tài sản được thừa kế sau thời kỳ hôn nhân. Chị Trần không đồng ý và nói rằng đây là tài sản được thừa kế riêng. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng gây mất tình cảm gia đình và mất trật tự trong cộng đồng. Chị Trần gửi đơn đến tổ hòa giải để yêu cầu hòa giải.
Nếu được phân công hòa giải vụ việc này, ông (bà) sẽ hòa giải như thế nào?

34. Anh An và chị Hoa kết hôn được 8 năm và có 02 người con, một trai, 01 gái. Kể từ khi chị Hoa sinh cháu thứ hai, anh An luôn nghi ngờ chị Hoa không chung thủy và cho rằng bé gái thứ hai không phải con của anh. Anh thường xuyên uống rượu rồi gây gổ, xỉ vả chị, cuộc sống của vợ chồng thường xuyên có mâu thuẫn. Sau đó sự việc được báo cho Tổ hòa giải để được hòa giải.
Nếu được phân công hòa giải, ông (bà) sẽ  hòa giải vụ việc như thế nào?

35. Anh A và chị B kết hôn đã ba năm và có một con trai rất. Anh A chăm chỉ làm ăn, lo đầy đủ cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, anh lại rất mê cây cảnh, không để ý gì đến việc chăm sóc cái. Chị B là người hiền lành, nhẫn nại, yêu chồng thương con. Một hôm, con trai bị viêm phổi phải đi cấp cứu, gọi điện thoại cho chồng nhưng anh A không về, một mình chị B xoay xở trong bệnh viện. Đến tối, chị về nhà lấy thêm đồ thì thấy chồng cũng vừa về tới nhà thì gặp Anh A mang theo một chậu lan về, chị B vô cùng tức giận dùng tay đẩy chậu lan vỡ tan tành. Anh A quá bất ngờ, quay sang tát chị. Hai người to tiếng với nhau, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều ngày, không bên nào chịu nhường bên nào.
Nếu được phân công hòa giải, ông (bà) sẽ  hòa giải vụ việc như thế nào?
 

 Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 850

Tổng số lượt xem: 1584090

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang