Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn

Thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Bình Trung, huyện Bình Sơn

23:03 24/08/2023

Thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra); Kế hoạch số 57/KH-STP ngày 30/6/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong 02 ngày, từ ngày 02 đến ngày 03/8/2023, Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2023), căn cứ Biên bản thực hiện kiểm tra, Đoàn kiểm tra kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18:26 07/08/2023

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-HĐPBGDPL ngày 30/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng) về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các cơ quan thành viên Hội đồng (sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra); Kế hoạch số 04/KH-HĐPBGDPL ngày 30/5/2023 của Hội đồng về kiểm tra công tác PBGDPL tại các cơ quan thành viên Hội đồng. Ngày 28/6/2023, Đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2023), kết luận như sau:

Kết luận kiểm tra hình hình tổ chức, hoạt động của Văn phòng Luật sư Vĩnh Phúc

Kết luận kiểm tra hình hình tổ chức, hoạt động của Văn phòng Luật sư Vĩnh Phúc

00:30 27/07/2023

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 08/6/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của Văn phòng Luật sư Công Anh và Văn phòng Luật sư Vĩnh Phúc; ngày 12/7/2023, tại Văn phòng Luật sư Vĩnh Phúc, địa chỉ số: 399 đường Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Luật sư Vĩnh Phúc. Qua xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp thông báo kết luận như sau:

Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

18:47 25/06/2023

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Châu và UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; ngày 22/5/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Qua xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp thông báo kết luận như sau:

Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

18:37 25/06/2023

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-STP ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Châu và UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; ngày 18/5/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; đăng ký nuôi con nuôi tại UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Qua xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp thông báo kết luận như sau:

Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

00:23 23/06/2023

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-STP ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; ngày 30/5/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Qua xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp thông báo kết luận như sau:

Kết luận kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Bình Sơn từ năm 2020 - 2022

Kết luận kiểm tra công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Bình Sơn từ năm 2020 - 2022

14:07 07/06/2023

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (sau đây viết tắt là Luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); Đoàn Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư pháp thành lập đã tổ chức kiểm tra toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Bình Sơn ban hành trong 03 năm: 2020, 2021, 2022 và những hoạt động liên quan đến công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của huyện.

Thông báo Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo Kết luận kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

08:59 15/05/2023

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 10/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND xã Bình Nguyên và UBND xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; ngày 26/4/2023, Đoàn kiểm tra - Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại UBND xã Bình Nguyên. Qua xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Tư pháp thông báo kết luận như sau:

Kết luận Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

09:06 29/03/2023

Kết luận Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Kết luận Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Kết luận Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

09:03 29/03/2023

Kết luận Thanh tra Việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 882

Tổng số lượt xem: 1584062

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang