Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định chiều ngày 16/5/2023.

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Dự thảo Nghị quyết;

Dự thảo Tờ trình;

- Dự thảo phụ lục.

 

 

.................................................................................

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

(phục vụ cuộc họp: Lúc 08 giờ, 00 phút, Thứ 5, ngày 10/11/2022).

Dự thảo Nghị quyết;

Dự thảo Tờ trình.

 

 

...............................................................................................

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phục vụ cuộc họp: Lúc 14 giờ, 00 phút, Thứ 5, ngày 08/9/2022).

- Dự thảo Quyết định;

Dự thảo Quy chế;

Dự thảo Tờ trình.

 

......................................................................................................................

Dự thảo Quyết định (dự thảo 1dự thảo 2) và Dự thảo Tờ trình (dự thảo 1dự thảo 2) phục vụ cuộc họp: Lúc 07 giờ 30 phút, Thứ 6, ngày 25/12/2020

......................................................................................................................

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phục vụ cuộc họp: Lúc 14 giờ, 00 phút, Thứ 6, ngày 04/9/2020).

Dự thảo Quyết định;

- Dự thảo Quy chế;

Dự thảo Tờ trình.

 

 

..............................................................................................................

Dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cơ quan địa phương của tỉnh Quảng Ngãi quyết định (phục vụ cuộc hộp: Lúc 14 giờ, 00 phút; ngày 24/6/2020).

 

- Dự thảo Nghị quyết;

 

- Dự thảo Tờ trình.

 

 

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh (14giờ, ngày 22/5/2020 ).

 

- Dự thảo Quyết định;

 

- Dự thảo Tờ trình.

 

 

 

............................................................................................
 Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 
(14giờ, ngày 22/5/2020).

 

 

 

...................................................................................................................

 

 

 
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 15/11/2019)
 

Tờ trình

Dự thảo quyết định​​​

 

Dự thảo Quyết định Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành (​phục vụ cuộc họp ngày 22/8/2019)
 

Tờ trình

- Dự thảo quyết định​

...........................................................

 
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 22/8/2019)​
 

​- Tờ trì​nh​​​​

- Dự thảo Nghị quyết​

- Báo cáo đánh​ giá tác động​​​​

...........................................................

 

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 14/5/2019)​
 

​- Tờ trình​​

- Dự thảo Nghị quyết​

- Báo cáo đánh​ giá tác động​​​

...........................................................

 

Dự thảo Nghị quyết Về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 06/5/2019)​

Tờ trình​

Dự thảo Nghị quyết

...........................................................

 

D​ự thảo Nghị Quyết về việc phê duyệt Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 28/02/2019)

Tờ t​rình​​​

Dự thảo Nghị quyết​​

...........................................................

 

​D​ự thảo Nghị Quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 26/11/2018)

Tờ trình​​​

Dự thảo Nghị quyết​

Báo cáo ​đánh​ giá tác động

Đề án hỗ trợ phát triển...​

...........................................................

 

​Dự thảo Nghị Quyết Quy định về một số chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế  quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (​phục vụ cuộc họp ngày 16/11/2018)

Tờ trình​​

Dự thảo Nghị quyết​

Báo cáo đánh​ giá tác động​

...........................................................

 

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  (​phục vụ cuộc họp ngày 13/9/2018)

Tờ trình​

Dự thảo Nghị quyết​

...........................................................

 

Dự thảo Bãi bỏ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (​phục vụ cuộc họp ngày 13/9/2018)

Tờ trình

Dự thảo quyết định​

...........................................................

 

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phục vụ cuộc họp ngày 04/6/2018

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 942

Tổng số lượt xem: 1584100

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang