Truy cập nội dung luôn
SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NGÃI

Từ ngày 15/8/2023: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp đổi, cấp lại biển số xe

Từ ngày 15/8/2023: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp đổi, cấp lại biển số xe

18:36 08/08/2023

(Chinhphu.vn) - Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an (có hiệu lực từ 15/8/202) quy định hồ sơ, thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành

13:29 07/08/2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 689/TTg-PL ngày 29/7/2023 về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành; ngày 04/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3716/UBND-NC về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Từ 01/6/2023, trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại Một cửa

Từ 01/6/2023, trả kết quả online khi nộp hồ sơ tại Một cửa

08:06 01/06/2023

Ngày 08/3/2023, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo); yêu cầu Kế hoạch nhằm để triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023, cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.

ÁP DỤNG MÃ QR TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ÁP DỤNG MÃ QR TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

21:28 17/05/2023

Để việc thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được nhanh chóng và thuận lợi, ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, trong đó, hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 25/5/2023 như sau:

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021

UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021

09:12 05/05/2023

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 23 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh. Theo đó, nội dung quyết định được quy định như sau:

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch

09:36 26/04/2023

Ngày 21/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

10:38 19/04/2023

Ngày 17/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 564/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi.
Quy định về tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Quy định về tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

09:46 11/04/2023

Ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

16:18 07/04/2023

Thời gian qua, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 18) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về cơ bản, đã hoàn thành các mục tiêu đề ra đến năm 2021, nhất là sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và cơ cấu lại tổ chức bên trong, giảm cấp trung gian, giảm đầu mối cấp tổng cục, cấp vụ, cấp phòng, đội; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các đơn vị, tổ chức, khắc phục nhiều nội dung chồng chéo chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; giảm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp phó và cán bộ giữ chức vụ hàm. Việc thực hiện thí điểm một số mô hình đã làm rõ thêm lý luận và thực tiễn về tổ chức bộ máy. Tinh giản biên chế vượt mục tiêu đề ra, tiết kiệm được ngân sách nhà nước. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 góp phần khắc phục một số hạn chế về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể hệ thống chính trị, tạo nền tảng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 đến năm 2030.

Áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

08:46 07/04/2023

Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Thông tư 01). Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 25/5/2023 và điểm đ khoản 1 Điều 27 Thông tư này triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2024.

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 780

Tổng số lượt xem: 1584113

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Tôn Long Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447

Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.

Chung nhan Tin Nhiem Mang